Informatie.

FitSoft B.V. privacyverklaring

Alle privacyvoorwaarden vind je terug op deze pagina. Voor extra informatie neem dan contact met ons op.

Overige

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van FitSoft B.V. (hierna te noemen “FitSoft”). Versie: 10 juli 2019 Website: www.fitsoft.nl. E-mailadres: info@fitsoft.nl. Telefoonnummer: 085-130 0066

Algemeen

In deze privacyverklaring worden termen gebruikt, zoals die in de AVG zijn gedefinieerd. FitSoft gaat zo zorgvuldig mogelijk om met persoonsgegevens die FitSoft rechtstreeks, via verwerkeringsverantwoordelijken of (sub)verwerkers ontvangt en houdt zich daarbij aan geldende regel- en wetgeving, waaronder de AVG.

Met welke doelen?

Verwerking van persoonsgegevens door FitSoft vindt plaats als dat noodzakelijk is voor:

 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • nakoming van een wettelijke verplichting;
 • beheer van de relatie FitSoft – zakelijke relatie;
 • belangenbehartiging van verantwoordelijke, tenzij het belang van betrokkene prevaleert en/of
 • het van informatie voorzien over de diensten en producten van FitSoft.

Op basis van welke grondslag?

Verwerking door FitSoft moet grondslag hebben in:

 • een wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • het inschakelen en instrueren van derden;
 • financiële administratie en facturering;
 • het voorkomen van fraude;
 • een gerechtvaardigd belang en/of de hierbij gegeven toestemming van betrokkene.

FitSoft verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan personen en instanties als dat noodzakelijk is en in overeenstemming met de bovenstaande doelen en grondslagen.

Voor hoe lang bewaard?

FitSoft bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens van klanten waar FitSoft geen diensten meer voor verricht en waarvan de overeenkomst is gestopt, worden na maximaal drie jaar verwijderd. Gegevens van personen die geen klant is, worden na uiterlijk twee jaar verwijderd. Uitzondering zijn de offertes en facturen. In verband met de wettelijke bewaartermijn voor de Belastingdienst rondom inkomsten- en omzetbelasting, worden deze zeven jaar bewaard.

Beveiliging

FitSoft neemt doorlopend passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. Dit doet FitSoft door de modernste technieken te gebruiken, de toegang binnen FitSoft te beperken tot een beperkt aantal medewerkers.

Met welke derde partijen worden de gegevens gedeeld?

FitSoft deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt onder andere te denken aan ons CRM-systeem en facturatie systeem.
Met een derde die namens en in opdracht van FitSoft persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwer-kersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG.

Klikgedrag en bezoekgegevens

Op websites van FitSoft en in de applicaties van SLIM worden bezoekgegevens bijgehouden, namelijk:

 • het IP-adres van bezoekers/gebruikers;
 • het tijdstip van bezoek/inloggen in de app;
 • browsergegevens.

De gegevensverwerking door de apps van FitSoft is gespecificeerd in ons openbare verwerkingsregister.

Verwerkingsregister

In het openbare verwerkingsregister van FitSoft staat vermeld welke gegevens worden verzameld, hoe deze gegevens verzameld worden en voor welk doel de gegevens gebruikt worden. Het verwerkingsregister is te vinden op: https://fitsoft.nl/rvp/

Cookies

FitSoft gebruikt, ter verbetering van haar producten en diensten, of omdat het noodzakelijk is in verband met het leveren van functionaliteit, “cookies” (bestanden of stukjes informatie die op een apparaat met internettoegang worden opgeslagen wanneer men een website van FitSoft gebruikt). Wanneer men geen cookies wenst te ontvangen, kan men de instellingen van uw internetbrowser aanpassen en cookies blokkeren. Dit kan ten koste gaan van gebruik of functioneren van een website of app van FitSoft.

Google Analytics

FitSoft plaatst cookies van “Google Analytics”, om gebruik van websites bij te houden en rapportages te krijgen over hoe een bezoeker een website gebruikt. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt gehouden of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. FitSoft heeft hier geen invloed op, maar FitSoft heeft Google geen toestemming gegeven om de verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De verkregen informatie wordt samen met uw IP-adres overgebracht en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Zie hier het privacybeleid van Google: http://www.google.com/intl/nl/policies/privacy.

Waar heeft een betrokkene, recht op?

Met betrekking tot persoonsgegevens heeft een betrokkene recht op:

 • informatie, inzage, correctie, aanvulling;
 • verwijdering, afscherming, beperking, verzet;
 • overdraagbaarheid;
 • intrekking van eerder gegeven toestemming.

Een betrokkene kan naleving van dit recht verzoeken via het e-mailadres uit de aanhef. Daarop krijgt de betrokkene binnen vier weken reactie van FitSoft. Let wel: er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij FitSoft aan een verzoek van een betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven vanwege de geheimhoudingsplicht, schending van privacy van een ander, en wettelijke regelgeving.
Als een betrokkene niet tevreden is met de reactie van FitSoft, kan betrokkene een klacht indienen bij FitSoft en als die de klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen Privacy Statement

FitSoft behoudt zich het recht voor dit privacyverklaring eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving aan te passen. Aanpassingen zullen op de websites van FitSoft worden gepubliceerd.